สถานที่ท่องเที่ยวใก้ลเคียง
  
  
 
 
 
 
  
 
                    ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวบไซด์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   สุพรรณบุรี

ศัพท์น่ารู้ก่อนดูพิพิธภัณฑ  
 


วัฒนธรรม

หมายถึง เป็นสิ่งที่มนุษย์คิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ขึ้น มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต พฤติกรรม การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้นทุกๆเรื่อง ทำให้สังคมเจริญรุ่งเรืองเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ วัฒนธรรมทางด้านวัตถุหรือรูปธรรม เป็นวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ อันได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ หรือนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ แต่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ เช่น คติความเชื่อ ศาสนา จริยธรรม กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดให้กันได้ จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และสามารถถ่ายทอดจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งได้ และมีการเปลี่ยนแปลง

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

หมายถึง เป็นชื่อสมัยหรือช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ตัวอักษรในการบันทึกเรื่องราว มีเพียงภาษาพูดที่ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจเฉพาะกลุ่ม สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ยุคใหญ่ๆ ตามเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ ได้แก่ ยุคหิน และยุคโลหะ

สมัยประวัติศาสตร์

หมายถึงสมัยหรือช่วงเวลา ช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ละสังคมในโลกเริ่มรู้จักใช้ตัวอักษรหรือเริ่มมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่พร้อมกัน เพราะฉะนั้นการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมจะช้าเร็วต่างกันไปด้วย สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒ หรือประมาณ ๑,๕๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากตัวอักษรที่มีการใช้แพร่หลายอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คือ ตัวอักษรปัลลวะ อันมีที่มาจากตอนใต้ของประเทศอินเดีย

โบราณสถาน

หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีอายุเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาและลักษณะการก่อสร้างที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เช่น วัด วัง โบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นต้น

โบราณวัตถ

ก่อนชมพิพิธภัณฑหมายถึง วัตถุสิ่งของที่มีอายุเก่าแก่ และมีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมทั้งชิ้นส่วนของโบราณสถาน ซากพืช ซากสัตว์ พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ประติมากรรม

คืองานศิลปะประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการแกะสลัก หิน ไม้ การหล่อโลหะ เพื่อให้เป็นรูปร่างหือลวดลายต่าง ทั้งนี้รวมถึงการทำปูนปั้นไว้ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วย งานศิลปะในสมัยก่อนนั้นล้วนทำขึ้นเนื่องในคติความเชื่อทางศาสนาแทบทั้งสิ้น

ลวดลายปูนปั้น

คือปูนปั้นเป็นเทคนิคของช่างในการประดับตกแต่งอาคาร โดยการใช้ปูนซึ่งมีสูตรและส่วนผสมต่างกันออกไปมาปั้นให้เป็นลวดลายหรือรูปร่างต่างๆ แล้วนำไปประดับตกแต่งบนตัวสถาปัตยกรรม ซึ่งใช้ปูนสูตรโบราณโดย ผสมวัสดุอื่นๆเพื่อป้องกันปูนหดตัวและแตกร้าว ได้แก่ ทราย เส้นใยต่างๆ ฟางข้าว หญ้าแห้ง เปลือกไม้ทุบ ในบางแห่งได้ผสมกาวหนังควาย น้ำอ้อย และกล้วยน้ำสุกรวมไปด้วย

.
 
 

| กรมศิลปากร | สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | กระทรวงวัฒนธรรม |
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   สุพรรณบุรี  เลขที่  186/6  ถ.สุพรรณ-ชัยนาท   ต.สนามชัย  อ. เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000  โทร.0-3553-5330,0-3553-6100-1
e-mail:suphanburi.mu@thaimail.com