ห้องศิลปะรัตนโกสินทร์
       
ตั้งอยู่ที่อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่าง จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบัน แบบศิลปะรัตนโกสินทร์มีความสืบเนื่องกับศิลปะอยุธยา และพัฒนารูปลักษณะของตนเองขึ้น โดยวิวัฒนาการทางศิลปะส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับกระแสพระราชนิยมในแต่ละยุคสมัย นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ศิลปะตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะไทยประเพณีมากขึ้น และมีการย้อนกลับมาสร้างงานศิลปะตามแบบศิลปะโบราณ วัตถุสำคัญที่จัดแสดงในห้องนี้ได้แก่ พระพุทธรูปทรงเครื่อง สมัยรัชกาลที่ 1-3

    
 


 
      พระพุทธรูปทรงเครื่อง
     
ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 24
        พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ 
        หมายถึง พระพุทธเจ้าปางทรมานพระยามหาชมพู นิยม
        กันในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นกรุงรัตนโกสินทร์
      พระพุทธรูปปางมารวิชัย
     
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25
         แกะจากแก้วผลึก ฐานทองคำลงยา