หม้อสามขา


 เครื่องประดับสำริด วัฒนธรรมบ้านเชียง

ห้องก่อนประวัติศาสตร์
        
จัดแสดงเรื่องราวและหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยสมัยก่อนการมีบันทึกหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ที่พบหลักฐานเป็นเครื่องมือหินมีอายุกว่า 100,000 ปีมาแล้ว จนกระทั่งพบว่ามนุษย์เริ่มอยู่อาศัยในดินแดนประเทศไทยเมื่อราว 37,000 ปีมาแล้ว โดยแบ่งตามวิวัฒนาการในการดำรงชีพและความก้าวหน้าในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นยุคสมัย คือ
        1. ยุคหิน มีอายุตั้งแต่ราว 10000-50000 ปี แบ่งเป็น
                   1.1 ยุคหินเก่า
                   1.2 ยุคหินกลาง
                   1.3 ยุคหินใหม่
            
2. ยุคโลหะ มีอายุตั้งแต่ราว 5000-1800ปี แบ่งเป็น
                   2.1 ยุคสำริด
                   2.2 ยุคเหล็ก
หม้อสามขา
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ จากแหล่งโบราณคดี
บ้านเก่า ตำบลจระเข้เปือก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี