เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะเรื่องราวที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่ประเทศ และพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังสามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีข้อมูลที่น่าสนใจให้ท่านได้ศึกษา

เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จัดทำเพื่อมอบให้กรมศิลปากร โดย บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

All Rights Reserved (c) Copyright 2001

 
Since :Janurary 2008
เข้าสู่เว็บไซต์ในรูปแบบภาษาไทย Enter website with English mode